Browsed by
Tag: budżet

Rok Wyborczy

Rok Wyborczy

Szanowni członkowie Stowarzyszenia, mieszkańcy Szyszek Łąkietki sprawdzałam w Internecie co tam nowego dzieje się w Urzędzie Gminy Szczekociny, jak tak budżet na 2018 r. Otwarłam BIP Urzędu i oczom nie wierzyłam. Prawie cały podatek od nieruchomości powstały ze zwiększenia dochodów w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków został oddany na modernizację drogi w Ołudzy. Reasumując, to podatki za 2017 i 2018 w kwocie około 250 tysięcy zł były i będą zagospodarowane na inne działania. Proszę zapoznać się z tym Protokołem. Komentarz jest tylko jeden – Rok Wyborczy.

 

Protokol – plik do pobrania

 

Ad.16
W punkcie tym Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie Przewodniczącej A.Seweryn:
Uchwała Nr 269/XL/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok.
Głos zabrała p. Skarbnik , która wyjaśniła, iż zmiana polega na zmianie w planie dochodów budżetu na 2018 rok poprzez zwiększenie o kwotę 266 500 zł. z czego 80 000 zł. w dziale rybołówstwo i rybactwo to darowizna od Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa stawu rybnego w Tęgoborzu”. Następna kwota 157 tysięcy to podatek od nieruchomości powstałych ze zwiększenia dochodów w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Szyszki Łąkietka z czego 150 000 zł. planowane jest dla dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego na modernizację drogi na Ołudzy a kwota 7 000 zł przeznaczona na dotację dla Domu Kultury. Następny dział 852 pomoc społeczna 2 500 zł. i w dziale 855 rodzina kwota 27 000 zł. stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Dlatego w wyniku tych zmian zmieniamy załączniki do uchwały budżetowej.
Radny J. Orliński zadał pytanie czy kwota 157 000 zł. to wynika z wymiaru wyliczonego podatku czy są już wystawione nakazy płatnicze ?.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż ta kwota 157 000 zł. wynika z wystawionych 187 decyzji na podatek.
Radny J. Orliński zwrócił uwagę, iż wygospodarowana kwota 150 000 zł. z podatku stanowi dotację dla drogi dlatego uchwał nr 268 i 269 są ze sobą powiązane. Głosując za uchwałą nr 268 adekwatnie akceptujemy uchwałę 269. Dlatego od razu trzeba przedyskutować uchwałę nr 269.
Radna A Seweryn powiedziała, iż kwota 150 000 zł. na drogę w Ołudzy nie jest wysoka jest korzystna dla tej inwestycji.
Radny A. Szlęk powiedział, że ta droga jest na jego terenie i prosi radnych o przegłosowanie tej uchwały.
P. Burmistrz poinformował, iż Starosta Zawierciański powiedział, iż robią odcinek od Jasieńca do p. Seweryna porem jest kawałek dobrej drogi i potem od mostu do Łysej Góry. Jednak p. Burmistrza poinformował , iż zależy mu również na odcinku od krzyżówki Łysa Góra do mleczarni, na co starosta poinformował, że to zależy od przetargu.
Radny M. Drej poprosił aby z tych pieniędzy z podatku z Szyszek wygospodarować także środki na drogę w Szyszkach i powiatową w Starzynach. P. Burmistrz powiedział, że droga na Ołudzę jest bardzo często uczęszczana i potrzebna, ale także dołoży starań do drogi w Szyszkach.
Uchwała Nr 268/XL/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Nie było głosów wstrzymujących się.
W czasie głosowania obecnych było 14 radnych.
Uchwała 269/XL/ 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu zawierciańskiego na realizację zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Rokitno-Jasieniec-I etap.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Nie było głosów wstrzymujących się.
W czasie głosowania obecnych było 14 radnych.
Uchwała 270/XL/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenie trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Nie było głosów wstrzymujących się.