O nas

O nas

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury lokalnej, a także turystyki i wypoczynku.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • inicjowanie i współdziałanie w rozwoju i upowszechnianiu kultury wsi,
 • organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i integracyjnych, a także sportowych,
 • organizację różnego rodzaju kursów, pokazów, szkoleń i prezentacji,
 • organizację warsztatów i spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie podnoszenia pozycji społeczności wiejskiej,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami realizującymi podobne cele,
 • nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania , gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych , a także złoży deklarację członkowską na piśmie. Deklarację można pobrać ze strony, uzupełnioną odesłać na adres Stowarzyszenia.

 

Ściągnij deklarację

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.